Lektorský tým

Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

Medailonek:

Vystudovala Filozofickou fakultu a Fakultu sociálních studií – historii, pedagogiku, psychologii a sociologii. Působila několik let na Fakultě elektrotechnické v Praze jako studijní, psychologická a kariérová poradkyně a současně učila manažerskou psychologii. Věnuje se kariérovému poradenství pro rodiče po rodičovské dovolené.

Semináře:

Úvodní motivační seminář

Orientace na trhu práce a příprava na vstup na trh práce

Psychologické testování a individuální konzultace


Mgr. Eva Mikešová

Medailonek:

Eva Mikešová je lektorkou seminářů na téma respektujícího přístupu a nenásilné komunikace, poskytuje poradenství v oblasti výchovy a partnerských vztahů a vede rodičovské skupiny. Je také spoluzakladatelkou plzeňské komunitní školy Koventinka. (Více informací na: www.evamikesova.cz)

Semináře lektorky a jejich anotace:

Efektivní komunikace a řešení konfliktů
– příčiny konfliktů a nedorozumění
– nejčastější chyby v komunikaci
– zásady efektivní komunikace, jak si porozumět

Emoční inteligence a práce se stresem
– význam pocitů a potřeb v našem životě
– praktické tipy na zvládání stresu, prevence přetížení a yčerpání
– co se v nás při stresu děje
– Time management, zásady plánování


Ing. Alena Lochmannová PhD., MBA

Medailonek:

Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA je česká ekonomka a etnoložka, která se věnuje vzdělávání napříč pestrým spektrem posluchačů od dětí přes mladou generaci až po seniory, od pedagogů přes policisty až po širokou veřejnost. Profesně působí na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity a na Fakultě bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky. Je autorkou řady odborných ekonomických publikací, vedle ekonomických témat se věnuje tématům spojeným s rozvojem soft skills a otázkou společného vzdělávání.

Semináře lektorky a jejich anotace:

Prezentační dovednosti

 • Prezentační výstup – tréninky: improvizační projev, zpětná vazba – strukturované hodnocení a individuální doporučení
 • Sebeprezentace, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama – zdroje vlastního sebevědomí, motivace a pozitivní energie, sebehodnocení – osobní silné a slabé stránky (osobní SWOT analýza), zdravé sebeprosazení, jak efektivně prezentovat vlastní úspěchy a výsledky, Elevator Pitch – minutová prezentace, přesvědčivé formulace myšlenek, dovednost argumentovat a obhájit názor
 • Verbální a neverbální komunikace – čím zaujmout a na co si dát pozor
 • Příprava, struktura a průběh prezentace – strukturování projevu (jeho emociální a racionální stránka), cíl prezentace, nosná myšlenka, příprava cílené prezentace, první dojem je klíčový, poutavý
 • Small talk – zahájení neformální komunikace, témata, kterým se můžeme věnovat a kterým se lépe vyhnout, zapojení méně komunikativního partnera do konverzace, otázky a komentáře, role úsměvu a neverbální komunikace, taktní ukončení diskuse
 • Trénink (popř. videotrénink) modelových situací – představení se, pracovní pohovor, konkurz, sebeprezentace před nadřízeným, kolegy, komisí, publikem, zákazníkem apod.

Úvod do pracovně-právní problematiky

 • Pracovní poměr – závislá práce, hlavní a vedlejší pracovní poměr, pracovní poměr dle platné právní úpravy, vznik, změny a zánik pracovního poměru, pracovní řád, odborová organizace
 • Podmínky a možnosti zaměstnávání – dohody konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), OSVČ, podmínky provozování živnosti
 • Mateřská/rodičovská dovolená a zaměstnání – možnosti přivýdělku v průběhu MD či RD, limity a omezení, platná legislativní úprava
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – všeobecné preventivní zásady, struktura BOZP, základní právní pravidla péče o BOZP, základní povinnosti zaměstnanců
 • Ostatní specifické otázky pracovně-právní problematiky – pracovní cesta, vedoucí zaměstnanci, zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením, zaměstnávání manželů a osob blízkých
 • Skončení pracovního poměru – skončení pracovního poměru dohodou, skončení pracovního poměru výpovědí, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru uplynutím doby, smrt zaměstnance, smrt zaměstnavatele, odstupné a jeho výše, konkurenční doložka, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Práce s informacemi a kreativní myšlení

 • Práce s informacemi – jak k nám informace přicházejí a jak informace vnímáme a zpracováváme, vizuální myšlení a techniky jeho rozvíjení, techniky k posílení paměti, asociační techniky a co nám umožnují, efektivní učení
 • Praktická cvičení – tvorba asociací, paměťové techniky, myšlenkové klobouky, rychločtení, brainstorming, brainwriting
 • Myšlenkové mapy – kreslení a čtení myšlenkové mapy, používání myšlenkových map v životě, schopnost myslet kreativně zvýšit výkonnost, schopnost efektivněji řešit své pracovní i soukromé problémy
 • Kreativní myšlení – hlavní principy fungování mozku a psychiky, kreativní myšlení – předpoklady a zábrany, jakým způsobem přijímáme a zpracováváme informace, techniky na podporu kreativního myšlení, fáze kreativního procesu a jejich využití, rozhodování v podmínkách nejistoty, schopnost řešení problémů, zvládání zátěžových situací.
 • Praktická cvičení – modelová cvičení pracující s kreativitou – vlastní tvorba dle zadané situace (např. podnikatelský záměr, reklamní kampaň atd.)

Základy finanční gramotnosti

 • Osobní finance – tvorba osobního/rodinného rozpočtu, typy příjmů a výdajů, jejich pravidelnost/nepravidelnosti, osobní aktiva a pasiva, nakládání s přebytkem a schodkem rozpočtu, bilance majetku a závazků, stanovení cen, správa aktiv a pasiv
 • Finanční trh – finanční služby, finanční produkty, platební styk, způsoby financování a související rizika
 • Právní a daňové základy, ochrana spotřebitele – mzdy – jejich podstata, tvorba, soustava daní, daňové základy finančních operací, legislativní základy, základní práva spotřebitele, základy zákona o ochraně spotřebitele, klamavé a agresivní praktiky prodejců, nevyžádané obchodní nabídky, praktiky telefonních operátorů, praktiky poskytovatelů úvěrů, vyřizovaná reklamací
 • Finanční matematika – výpočet mzdy, výpočet daně z příjmu fyzické osoby, výpočet daně z příjmu právnické osoby, tvorba rodinného rozpočtu (modelová situace)

Základy podnikání

 • Živnostenské podnikání – základy živnostenského podnikání, založení živnosti, podmínky provozování živností, odpovědný zástupce, typy živností, zánik živnosti, přerušení živnostenského podnikání
 • Obchodní korporace – typy obchodních korporací, jejich specifika a vhodnost pro jednotlivé činnosti, praktický příklad založení kapitálové společnosti
 • Podnikatelský záměr, podnikatelský plán – struktura a náležitosti podnikatelského plánu, sestavení vlastního podnikatelského plánu
 • Daňová evidence – zákony a předpisy, evidenční knihy, doklady, roční zúčtování, vyplnění daňového přiznání
 • Daně – zákon o DPH, daň z příjmů, silniční daň, ostatní daně

Pavel Soukup

Medailonek:

Pavel Soukup je grafikem a lektorem seminářů s tematikou praktického marketingu a využívání moderních IT nástrojů, používání sociálních sítí pro potřeby podnikání, uceleného systému vzdělávání zaměřeného na návrat na trh práce, moderní formy prezentací, tvorbu webových stránek, grafiky pro negrafiky, fotografování apod. Řadu let působil jako marketingový specialista, webmaster a designer ve společnosti Bílí Tygři Liberec a.s. Ve volném čase se věnuje sportu (tenis, hokej) a sebevzdělávání zejména v oblasti emoční inteligence a nenásilné komunikace.

Semináře lektora a jejich anotace:

Sociální sítě

Absolventi kurzu se naučí efektivně využívat sociální sítě pro své podnikání.
– seznámení s nejznámějšími sociálními sítěmi
– rozdíl mezi sociálními sítěmi a webovými stránkami, výhody a nevýhody používání
– specifika jednotlivých sociálních sítí a jejich vhodnost pro podnikání
– jak efektivně využívat sociální sítě v podnikání
– nejčastější chyby v propagaci
– praktické tipy a triky, které v praxi opravdu fungují

Grafika pro negrafiky

I účastníci, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost s grafickými programy, se naučí vytvářet kvalitní grafiku a fotografie.
– úvod do světa grafiky a designu
– i laik může dělat dobrou grafiku
– ukázka volně dostupných grafických programů a jak s nimi pracovat
– jak vytvořit kvalitní grafiku bez zkušeností
– jak připravit bannery na web, e-shop, blog, příspěvky na sociální sítě
– kde najít legálně použitelné obrázky
– fotografování není žádná věda, praktické tipy pro vaše díla

Marketing a využívání moderních IT nástrojů

Seznámení a ukázky využití moderních propagačních nástrojů a reklama v praxi
– základní marketingové nástroje a jejich použití
– reklama, podpora prodeje, vztahy se zákazníky
– proč a kdy potřebujeme reklamu
– správné nastavení a zacílení reklamy
– praktické rady a tipy pro malé a začínající podnikatele

Tvorba webových stránek

Pokud začínáte podnikat, patrně se neobejdete v dnešním digitálním světě bez vlastní webové prezentace. Praktické tipy a rady jak na to svépomocí
– tvorba webových stránek pro laiky
– proč mít (či nemít) vlastní webové stránky
– praktické ukázky a vytvoření vlastního webu s redakčním systémem za hodinu
– základní SEO optimalizace stránek a jak na to
– jak spravovat články, fotografie a videa